lokalita Humpolec, Jihlavská ul.
charakter novostavba
účel cestovní ruch
projekt 2017
investor Pivovar Bernard
náklady 9,7 mil. Kč

Rozhledna v areálu pivovaru Bernard je umístěna podle zadání ve vazbě na stávající funkční komín nacházející se na jihovýchodním okraji areálu podél Jihlavské ulice. Je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce industriálního pojetí. Volba materiálu rozhledny současně vytváří kontrast s technickým výrazem samotného komínu, vzdušnost konstrukce pak umožňuje vnímat komín jako její součást, na čemž je v koncept návrhu rozhledny založen. Základnu rozhledny tvoří přízemní vstupní objekt přístupný z ulice, přes kterou je kromě rozhledny přístup pro návštěvníky do areálu, zejména do plánovaného návštěvnického centra. Hmotově exponovaný objekt s výrazným zastřešením vstupu je navržen s neutrální betonovou fasádou, kterou pak za prosklením vstupní haly prorůstá dřevěná konstrukce rozhledny. Tím, že je vstup mírně vysunut do chodníku, napomáhá orientaci příchozích.  Vstupní předprostor je osvětlen celoplošným  ledkovým podhledem z průsvitného umělého kamene, podobně je zvýrazněn vstupní nápis, doplněný dřevěnými prvky. Jak už vyplývá z pracovního názvu rozhledny, byla jí přiřazena ještě jedna funkce – výstavní galerie. Trojúhelníkový půdorys rozhledny umožňuje vytvořit několik vyhlídkových plošin, nižší s výhledem na varnu, vyšší pak na pivovar, město a okolí. Plošiny společně se vstupními prostory umožňují též umístění výstavních ploch, což přispěje k atraktivitě samotné rozhledny. Na krytý předprostor navazuje přes prosklenou stěnu vstupní hala s infopultem, čekacím prostorem se sezením a automaty s občerstvením. Kolem centrálního tělesa komínu se pak vine schodiště do zvýšeného výstavního  prostoru, odkud je přístup k patě rozhledny, jež už slouží jako venkovní prostor s průzory do Jihlavské ulice, což umožňuje případný kontakt s příchozími před vstupem. Na vstupní halu navazuje WC či příruční skládek. Prosklení vstupní haly umožňuje pohled jak do ulice, tak na objekt varny, celý venkovní prostor se uvolňuje posunutím ocelové vjezdové brány s drátěnou výplní, shodného provedení s objektem rozhledny. Výstup na rozhlednu je tvořen ocelovým zalomeným schodištěm o šířce 1200 mm a stupni 270/180 mm se zábradlím s výplní z drátěné sítě. Na cestě na vrchol čekají návštěvníky tři dřevěné trojúhelníkové podesty – vyhlídkové plošiny, na kterých jsou umístěné stojany pro venkovní expozici. Nejvyšší podlaží v úrovni vrcholu stávajícího komínu je tvořeno dvěma dřevěnými trojúhelníkovými plošinami. Severní umožňuje vedle výhledu na centrum města severní, západní a východní pohledy, jižní plošina pak zejména jižní a západní pohledy. Celé podlaží je zastřešeno a chráněno bezpečnostní drátěnou sítí jak na všech stěnách, tak i vodorovnou uvnitř konstrukce. Konstrukce stavby je řešena nezávisle na konstrukci komínu. Založení bude specifikováno na základě hydrogeologického průzkumu. Přízemní objekt je zděný v kombinaci s dřevěnou příhradovou konstrukcí, zastropení je tvořeno monolitickými deskami, zastřešení tvoří plochá jednoplášťová střecha s vnitřními vpustěmi. Schodiště jsou z monolitického betonu. Fasáda je tvořena betonovou stěrkou, výplně jsou celoskleněné. Podlahy tvoří kamenná (keramická) dlažba v kombinaci s dřevěným dezéném v keramickém provedení. Vnitřní omítky jsou opatřeny částečně betonovou stěrkou a bílou malbou, stropy jsou opatřeny betonovou stěrkou. Vlastní rozhledna je řešena jako prostorová příhradová konstrukce, tvořená dřevěnými lepenými nosníky profilu 300/300 mm a 400/400 mm, které jsou vzájemně propojeny ocelovými styčníky. Výškově je objekt tvořen sedmi moduly o v = 4500 mm. Plošiny jsou tvořeny dřevěnými prkny uloženými na trámech kotvených do příhradové konstrukce. Schodiště je ocelové, pozinkované, stupně a podesty jsou z pororoštů. Zábradlí je tvořeno ocelovou konstrukcí z tenkostěnných profilů s pozinkovou povrchovou úpravou s výplní z drátěné sítě. Konstrukce schodiště je vynášena pozinkovanými ocelovými V nosníky osazenými mezi vodorovnými nosníky dřevěné příhradové konstrukce. Zastřešení horního podlaží rozhledny je ocelové, krytina ne navržena plechová s vniřními vpustěmi. Rozhlena bude osvětlena. Těleso komína bude nastaveno nad úroveň zastřešení rozhledny. Příjezdová komunikace do areálu pivovaru podél objektu rozhledny bude tvořena jízdním pruhem o šířce 3000 mm s ochrannými pásy 500 mm o celkové šířce 4000 mm. Šířka brány je navržena 3400 mm. Příjezd z ulice Jihlavské bude umožněn ve směru od ulice 5. května.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz