lokalita Blansko
účel obchod, služby, restaurace, bydlení
charakter rekonstrukce
projekt 2020
investor OC Sever s.r.o.
náklady neuvedeny

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu domu s obchody a službami, která se nachází uprostřed blanenských sídlišť Sever I až III. Budova vznikla v 70-tých letech 20. století a i přes své zajímavé hmotové řešení díky zubu času ztratila na svém vzhledu. Své místo zde stále zaujímá několik provozoven, včetně pošty či samoobsluhy. Vzhledem ke své poloze ve městě nabízí zajímavý investiční záměr v moderní době a tvoří atraktivní základnu pro další využití. Budova v blízkosti centra města je obklopena základními prvky vytvářející fungující sídlo - bydlení v bytových domech, základní i mateřská škola, historické jádro, kvalitní dopravní spojení i návaznost na atraktivní okolní přírodu. Budova je tvořena dvěma základními hmotami, které jsou založeny na čtvercových půdorysech a díky své poloze ve svahu jsou od sebe navzájem výškově odskočeny. Tyto skutečnosti pak vytvářejí zajímavý celek, který umožní svůj další rozvoj aniž by narušil ráz okolní zástavby. V současnosti obsahuje stavba celkem tři podlaží, ovšem díky výškovému posunu je každý blok tvořen dvěma patry. Příjezd k domu je umožněn ulicí Dvorská, k domu vede sjezd ze severní strany. U západního bloku je stávající parkoviště, z jihu je pak umožněno technické zásobování provozoven. Ústřední pěší přístup k objektu tvoří široký chodník navazující na přechod pro chodce. U objektu se nachází autobusová zastávka MHD. Návrh na adaptaci objektu obklopeném zelení řeší polyfunkční objekt, který splní potřeby současných obyvatel města. Oba bloky získají nově tři podlaží, budova tak získá na objemu, ale současně i na významu. Již se nebude jednat o nízký objekt pod výškovými paneláky, ale o atraktivního souseda svou výškou doplňujícího okolní objekty. Návrh ctí dvě základní hmoty, které jsou výškově navzájem odskočeny o jedno podlaží. Původní hmoty vytvoří základnu pro další tři patra. Architektonický výraz vychází ze sjednocení nového a starého. Spodní podlaží se otevírá do hlavních komunikačních ploch v exteriéru, druhé podlaží má fasádu s minimem oken a vytváří tak optický přechod mezi jednotlivými funkcemi objektu. Návrh využívá působivé řešení originálu a doplňuje jej o elegantní bílou fasádu členěnou na úrovni nových pater výraznými lodžiemi od jihu po západ, na ostatních stranách pak skupinami pravidelně rozmístěných oken. Dům se tak otevírá směrem do údolí s výhledem na protější svahy, směrem do ulice a k sousedům je dům uzavřenější.  Průběžné lodžie jsou oživeny panely, které svým vzájemným posunem v rámci pater vytváří zajímavé zpestření přísné fasády. Cihelný obklad ve světlých odstínech doplňuje základní bílou barvu omítky a tmavě šedé plochy lodžií, pilířů a obvodových stěn přízemí. Výrazným prvkem, který je navržen nově oproti původnímu řešení, je třípodlažní objekt garáží. Ten zaujímá své místo při jižním okraji východního bloku budovy. Jeho stěny jsou navrženy z pohledového monolitického betonu, jednoduché plochy jsou členěny nepravidelnými čtverci okenních otvorů. Ty zaručí dostatek světla v interiéru a zároveň vytvoří originální pojetí fasády, kdy nahodilé rozmístění čtverců je dále umocněno střídáním prázdných otvorů s prosklením z čirého a černého skla. Základní provoz stavby vychází ze zaběhnutého řešení, tedy příjezd z ulice Dvorská, parkování na stávajícím parkovišti, hlavní vsup do objektu po chodníku v centrální části budovy (přístup ze severu). Technické zásobování bude opět zajištěno z jižní strany, další venkovní parkovací plochy vznikají podél západní fasády domu. Nově z důvodu zvýšení kapacit vzniká parkovací objekt přiléhající z jihu k východnímu bloku. Tato přístavba umožní návrh celkem tří podlaží parkingu - jedno je přístupné z plochy zásobování, druhé po rampě vedoucí podél východní fasády a třetí podlaží, které tvoří střechu objektu, je přístupné ze stávajícího parkoviště mezi řešeným objektem a panelovými domy. Jednotlivá podlaží jsou propojena navzájem i s hlavním objektem novým schodištěm. První dvě podlaží domu jsou věnována komerčnímu využití, další tři podlaží jsou pak určena pro vytvoření bytových jednotek. Spodní podlaží s obchody a službami je přístupné přímo z veřejných komunikačních ploch. Ostatní patra jsou propojena dvěma centrálními schodišti s výtahy. V bytových podlažích vznikne celkem 61 bytů, v kategoriích od 1+kk až po 4+kk. V centrální části každého podlaží bez možnosti přirozeného osvětlení jsou navrženy sklepní kóje. Stávající objekt je navržen jako železobetonový skelet, sloupy jsou v rastru 6m. Nástavba bude na tento konstrukční systém navazovat. Výplňové zdivo je uvažováno z keramických bloků, stejně tak vnitřní příčky. Stropy budou železobetonové. Celý objekt bude tepelně izolován tak, aby splnil požadavky současné legislativy. Objekt garáží je navržen z monolitických železobetonových konstrukcí. Okna jsou navržena plastová, veškerá zábradlí oken a lodžií jsou uvažována jako celoskleněná. Klempířské prvky jsou navrženy v tmavě šedém odstínu. Zdrojem tepla v budově budou plynové kotle, jednotlivé funkční celky budou vytápěny vhodným systémem (podlahové vytápění, desková otopná tělesa), komerční prostory budu opatřeny vzduchotechnikouSpolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava), Hana Vochtová (PENB).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz