lokalita Brno, Líšeň
účel bydlení, sociální péče
stupeň územní studie
projekt 2013
zřizovatel MmB, bytový odbor

Řešení  urbanistické koncepce vychází ze způsobu napojení obslužné komunikace na komunikaci v ulici Novolíšenská, z formy již navržené zástavby a konfigurace terénu. Navržený komunikační systém umožňuje jednostrannou i oboustrannou zástavbu. Návrh obsahuje kombinaci zástavby volně stojícími RD, nízkopodlažními byt. domy a terasovými domy městského charakteru. Terasové bytové domy jsou umístěny na jižním svahu v taktu čtyř shodných hmot s hlubokým výhledem daným lavorovitou konfiguraci terénu. Jako protipól vůči výrazné hmotě terasových domů tvoří zástavba malých jednoduchých kostek samostatně stojících rodinných domů, využívajících i přes umístění na severním svahu prosvětlení ze všech stran. Při vstupu do lokality v přímém kontaktu se stávající městskou zástavbou bytových domů a širokou městskou komunikací, ul. Novolíšeňská jsou jako přechod z vyšší zástavby sídliště k nízké zástavbě rodinných domů umístěny dvě nízkopodlažní hmoty domu s pečovatelskou službou a bytovového domu, tvořící symetrickou sestavu objektů s komunikačním propojením do hloubi obytné zástavby mezi nimi. Průměrná velikost parcel volně stojících  RD je cca 400 m2. V případě zájmu je možné snížit množství RD bez výrazného zhoršení ekonomických ukazatelů a tím i zvětšit průměrnou velikost parcel RD. Jeden nízkopodlažní dům pro pečovatelskou službu umístěný při jižním okraji zástavby zahrnuje technické podlaží s garážemi a tři obytná podlaží. Podobně je tomu u sousedního nízkopodlažního bytového domu, jež zahrnuje technické podlaží s garážemi a tři obytná podlaží. Terasové domy při severním okraji zástavby zahrnují garáže, domovní vybavení a případné provozovny služeb v parteru objektu a čtyři obytná podlaží. Prostor severně od terasových domů v ochranném pásmu VVN je navržen do funkce veřejné zeleně, krajinné zeleně a rozptylových ploch s možností využití pro volnočasové aktivity a hřiště pro nejmenší děti. Příjezd do zástavby je umožněn místní obslužnou komunikací, na níž navazuje obytná zóna. Pro pěší a kola  je umožněn přístup rampou (schody pro pěší) podél západní strany řešeného území. Další přístup je tvořen chodníkem podél jižního okraje zástavby s komunikačním propojením do centra zástavby před domem s pečovatelskou službou a bytovým domem a jádrem zástavby rodinných domů, toto propojení je tvořeno schodištěm mezi těmito nízkopodlažními  domy. Urbanistická koncepce umožňuje dopravní propojení s plánovanou lokalitou Habří z jihovýchodní strany. Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Jiří Šerek (doprava), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), ing. Miroslav Kadrnožka (EL, SLP).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz