lokalita Brno, Staré Brno
účel obchod, služby, administrativa, ubytování, bydlení
stupeň urbanisticko architektonická studie
projekt 2003
zadavatel ICB, a.s.

Územní plán města Brna a Regulační plán Mendlovo náměstí umožňuje, po obsahové stránce, široké spektrum využití řešeného území pro základní i vyšší občanskou vybavenost nevylučující trvalé bydlení i pro plochy výroby a služeb. Smíšené plochy výroby a služeb chápeme v daném území jako výrobní a nevýrobní služby. Investor však ve svém zadání (vizi) specifikuje funkční využití území na komerční, sportovní, zábavní, obchodní a společenské aktivity. Předkládané řešení vychází z předpokladu využitelnosti území nejen pro nákupy a využití volného času občanů okolního území, ale i pro návštěvníky nedalekého areálu brněnského výstaviště. Cílem předpokládaného řešení je vytvořit kompozičně i provozně ucelený areál s možností variabilního využití po stránce obsahové i prostorové.

 

Urbanistická koncepce Plně respektuje výhledové řešení využití ulice Václavská a zásadní změnu v trase ulice Hybešovy. Pěší a dopravní napojení areálu se v první fázi předpokládá z ulice Václavské. Urbanistické řešení umožní výhledově dopravní napojení z nové trasy ulice Hybešova, popř. i z ulice Ypsilantyho. Pěší trasy budou výhledově ulici Václavskou a Hybešovu komunikačně propojovat. Komplex rekonstruovaných a dostavěných objektů je na volných nebo asanací uvolněných plochách doplněn plochami parkovišť (hromadná patrová parkoviště), veřejné (městské) zeleně. Urbanistická kompozice bude dotvořena i komponovanou zelení vymezující významné pěší trasy.

 

Architektonická koncepce Řešení celého areálu sleduje dvě základní linie. Maximální využitelnost daného území umístěním monobloků v obou uličních průčelích a použití jednoduchých konstrukčních prvků a výrazových prostředků. Objekt přiléhající k ulici Václavské koresponduje použitím pohledových matriálů   s rekonstruovaným objektem uvnitř areálu a snaží se svým pravidelným členěním přizpůsobit klidnému, téměř uniformnímu výrazu objektů v ulici Václavské. Koncepce ztvárnění průčelí objektů do budoucí ulice Hybešovy se objemově a výrazově přibližuje objektu v ulici Václavská. Členění průčelí je však o něco dynamičtější. Všechny objekty v areálu svým vnějším vzhledem rámcově předurčují obsahovou náplň i pro případ změny vnitřního využití. Výrazné prosklení parterů objektů zejména v prostorách uvnitř areálu pocitově rozvolňuje snadnou orientaci mezi členitými objekty. Zdánlivě jednoduché členění fasád objektů musí být umocněno použitím kvalitních ušlechtilých materiálů a ztvárněním detailů. Ve fasádách převažují cihelné obklady, doplněné bílými plochami, ocelovými konstrukcemi a přiměřeným prosklením. V nezanedbatelné míře jsou použity i dřevěné obklady. Areál zahrnuje objekty A,B,C,D,V,H.

 

Objekt A V přízemí rekonstruovaného objektu budou umístěny obchody přístupné přes pasáž (v objektu C) a z volných prostranství . Jedním schodištěm a výtahem je přístupné II.   podlaží s galeriemi a obchody. Prostory jsou využitelné i pro jiné komerční účely. Vnitřním schodištěm je přístupné též III. a IV. podlaží s navrženými administrativními plochami a v V. podlažím s byty s terasami, orientovanými na západ. Zásobování bude prováděno z podzemních prostor k čemuž jsou tyto prostory přizpůsobeny a výtahem do vyšších podlaží.

 

Objekt B V přízemí rekonstruovaného objektu jsou umístěny obchody. Ve II. a III. podlaží jsou rovněž umístěny obchody, přístupné z pasáže. Ve IV.   podlaží jsou umístěny administrativní prostory, v IV. Podlaží pak mezonetové bytové jednotky s terasami, orientovanými na jih. Všechna podlaží jsou přístupná dvěmi schodišti a výtahy. Zásobování je umožněno z podzemních prostor.

 

Objekt C Jedná se o novostavbu objektu, která bude mít v přízemí obchodní prostor. Ve vyšších podlažích – II. až V. podlaží (V.podlaží je na úrovni IV. podlaží budovy A) budou umístěny garážová stání  které budou přístupné po točité dvouproudové nájezdové rampě.  V V. podlaží vzhledem k běžným podlažím jsou umístěny bytové jednotky o nadstandardnějších výměrách s trasami orientovanými na západ.  Po délce celého objektu probíhá v I. podlaží pasáž a ve zbývajících podlažích prosklená chodba (prosvětlení pasáže) která spojuje objekty A,B,C,H,V.

 

Objekt D Novostavba objektu bude sloužit jako kongresové centrum v kterém bude umístěn multifunkční sál. Na něj budou  navazovat komunikační prostory, zejména předsálí a restaurace. Přízemí bude navázáno na objekt V (hotel), prosklenou pasáží s recepcí. V druhém patře bude objekt navazovat krytou lávkou na rekonstruovaný objekt A. Na střeše objektu se nachází částečně krytý venkovní gril se zahrádkou.

 

Objekt V Objekt se bude skládat ze dvou částí, první bude navazovat funkčně na objekt C (A) to znamená že v něm budou umístěny obchody v I. až III. podlaží, kanceláře ve čtvrtém podlaží a v posledním patře mezonetové byty s terasami orientovanými do vnitřní části areálu, ale s osluněním z jihu. Druhý objekt bude hotel,  který navazuje na kongresové centrum (D), v parteru umístěnými obchody. Oba objekty mají vlastní výtah a schodiště.

 

Objekt H Výstavba tohoto objektu se předpokládá až po realizaci nové trasy ulice Hybešova. V I., II., a III. podlaží jsou umístěny obchody, přístupné z pasáže společně s obj.B.Ve IV jsou kancelářské prostory a v V. podlaží jsou umístěny mezonetové byty přístupné dvěmi vnitřními schodištmi a výtahy. Vstup do jednotlivých bytů ve IV. podlaží bude zajištěn otevřenou chodbou.

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Daneš Hrdlička (urbanisticko architektonické řešení), ing. Pavel Caha (topení), ing. Jan Černý (ZTI), ing. Radovan Duránik (VZT).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz