lokalita Příbor, okr. Nový Jičín
charakter novostavba, přístavba
účel kultura, školství, obchod
projekt 2004
investor město Příbor
náklady neuvedeny

Celková architektonicko - urbanistická koncepce a ideový záměr Centra S. Freuda. Navrhovaná lokalita je prostorově a pohledově významná vzhledem ke své centrální poloze města Příbor a blízkosti náměstí S. Freuda. Zástavba je tvořena dvěma základními provozními celky, rozdělených náměstíčkem v její středové poloze poblíž stávajícího dvojdomu podél znovu vytvořené ulice Zámečnické. Multifunkční objekt v přímé vazbě s rodným domem S. Freuda se nachází jižně, komerčně využívaný objekt (dále označený zkráceně jako objekt služeb) pak severně od tohoto přirozeného hmotového zlomu zástavby.Severní část objektu služeb přiléhá ke křižovatce ulice Jičínské – příjezdové komunikace od Olomouce a Brna  směřující k  nám. S. Freuda a ulice K. Čapka, pohledově důležité vzhledem k příjezdu od Ostravy. Je nanejvýš důležité využít severní nároží objektu jako informační centrum cestovního ruchu a proto navrhujeme jeho vyvýšení oproti okolní zástavbě (oproti 3-4 nadzemním podlažím stávajících objektů) jako důležitého orientačního bodu od příjezdových komunikací a též důležitých míst města (náměstí, klášter, gymnázium, market), současně je velice vhodné využít vyvýšeného plata – tzv. infověže, přímo provozně propojené s informační kanceláří cestovního ruchu, k nasměrování turistů na významné objekty a místa k návštěvě formou orientačních maket či grafických zkratek umístěných v příslušných směrech  v ochozu infověže. Objekt služeb se nachází v severní části zastavované lokality, navazuje na uliční čáru fronty historických objektů na ul. Jičínské ve směru od náměstí S. Freuda. Vzhledem k ustoupení nárožního objektu ul. Jičínské a Zámečnické, dochází k zalomení štítové zdi komerčního objektu v tom smyslu, že nároží ul. Jičínské a Zámečnické respektuje protější objekt a nároží ul. Jičínské a ul. Čs. armády  drží uliční čáru od náměstí a současně akcentuje svým půdorysným zaoblením, čímž vedle silného nárožního výrazového prvku řeší nesoulad s uliční čárou  od nároží ul. Čs. armády a Jičínské ul. (objekt DPS).Nový objekt je výrazný svým podloubím do ulic Jičínské a Čs. armády, navázáním na podloubí od náměstí S. Freuda je významným městotvorným prvkem ve smyslu rozšíření centra, kdy doplňuje frontu obchůdků a služeb, umístěných po obvodu parteru objektu. Současně sehrává důležitou roli z hlediska orientace od nároží jak směrem k centru města, tak vzhledem k multifunkčnímu objektu, návštěvníka navádí  na nástupní, částečně zastřešené náměstíčko před jeho hlavním vstupem. Příčné komunikační propojení z ul. Zámečnické do ul. Čs. armády zahrnuje též vertikální propojení přízemí se suterénem objektu eskalátory. V suterénu pokračuje obchodní pasáž pod podloubím k ul. Čs. armády s návazností na občanské vybavení 1.PP, pod vstupní halou multifunkčního objektu navazuje na jeho vstupní prostory.Hladina zástavby objektu  služeb respektuje výšku okolní zástavby, tvoří jej třípodlažní nadzemní  bloky dle sklonu terénu s podkrovím, s mírným sklonem střech, s jedním podzemním podlažím. Objekt služeb je navržen v hmotové kompozici navazující na původní městskou zástavbu s použitím soudobých detailů a materiálů.Centrální náměstíčko je tvořeno stupňovitým platem, svažujícím se k ul. Čs. armády s umístěnou plastikou jako prvním předobrazem Freudova odkazu s možnou vazbou na prosvětlení prostoru pod náměstíčkem. Lehké prosklené zastřešení kompozičně propojuje obě části zástavby a zajišťuje krytý nadzemní průchod ke vstupu do multifunkčního objektu.Multifunkční objekt je tvořen souborem hmot zahrnujícím též rodný dům S. Freuda. Základní  koncepce tohoto objektu reprezentuje soudobé, moderní pojetí architektury s důrazem na výrazovou složku evokující duševní odkaz Freudova díla formou imaginárních barevných obrazců. Samotný rodný dům pak reprezentuje materiální Freudův odkaz a je unikátně zakomponován do celého objektu jako exponát, přitom k nové části je připojen z hlediska hmotového řešení pouze lehkou prosklenou konstrukcí zastřešení v úrovni římsy rodného domu, což vytváří úměrnou distanci dvou obsahově i vizuálně odlišných architektonických celků. Hmota víceúčelového sálu, největší z celého souboru, je posazena příčně, na obě strany, ul. Zámečnickou a ul. Čs. armády vykonzolovaná, zejména trojúhelníkové vysazení nad ul. Zámečnickou tvoří významný urbanistický prvek vzhledem k výrazu a útulnosti staronové ulice. V hmotové kompozici hraje významnou roli vedle rodného domu výškově srovnatelný objekt restaurace s výrazným nárožním akcentem do křížení ul. Čs. armády a Freudovy. Hladina zástavby, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží s plochým zastřešením, je v souladu s výškovým řešením okolních objektů a též s původní zástavbou. Spolupráce: ing. arch. Dušan Knoflíček (stavební část, vizualizace), Ondřej Fiala (stavební řešení), ing. Jiří Prachař (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), ing. Pavel caha (vytápění), ing. Radovan Duráníik, Ivo Mach (VZT), ing. J. Boháček (technologie restaurace), ing. P. Soldán, ing. Kateřina Polesná (doprava), MANTA, s.r.o. (AV technika, EL)

 

Urbanistická koncepce Centra S. Freuda z hlediska širších vztahů Multifunkční objekt s rodným domem S. Freuda a navazující objekt služeb ve směru k centru města hraje významnou roli též z hlediska širších vztahů města Příbora zejména ve vztahu k objektu kláštera, bývalé Piaristické koleje, kde je v současné době umístěno Freudovo muzeum a městská knihovna. Realizací multifunkčního objektu se jeví jako nejvhodnější přesunutí Freudova muzea a knihovny do nového objektu. Plánovanou rekonstrukcí klášterní zahrady, do jejíchž prostor by byl zakomponován stávající památník S. Freuda, dnes nevhodně umístěný na frekventovaných a stísněných prostorách  nároží ulic Jičínské a K. Čapka, by vznikla pěší osa rodný dům S. Freuda – multifunkční objekt s muzeem, galerií a multimediální prezentací odkazu S. Freuda – informační centrum cestovního ruchu s infověží – vstupní objekt  do klášterní zahrady s památníkem S. Freuda na ul. K. Čapka – klášter, býv. Piaristická kolej – filiální kostel sv. Valentýna. Jako nezbytné pro vytvoření této významné osy z hlediska cestovního ruchu jsou doplňkové funkce občanského vybavení jako  obchody, služby, restaurace, vinárny umístěné v přízemí, ev. patře a v suterénu objektu  služeb a multifunkčního objektu.

Funkční obsah Centra S. Freuda Centrum S. Freuda má plnit tyto funkce: Muzeum S. Freuda v prostorách rodného domu s knihovnou a replikou Londýnské pracovny s přilehlými kancelářskými prostorami a jednací místností s kapacitou 16 míst společnosti S. Freuda, multifunkční sál o kapacitě 120 míst pro filmová, video, divadelní, koncertní a konferenční využití s přidruženými jednacími místnostmi a překladatelskými kabinami, konferenční sál o kapacitě 40 míst se 2D a3D projekcí s přilehlým multimediálním výstavním prostorem, kryté prostranství pro umístění mobilního pódia  určeného pro konání mítinků, společenských akcí, soutěží, televizních pořadů, projekcí na mobilní promítací plátno, výstavní galerie, restaurace o kapacitě 60 míst, kavárna o kapacitě 25 míst, kancelář cestovního ruchu s infověží (v 1. etapě bude kancelář cestovního ruchu součástí vstupní haly multifunkčního objektu Centra S. Freuda), doplňkové služby tvořené obchody, službami, restauračními provozy, administrativní a bytové prostory.

Architektonické řešení objektu služeb Centra S. Freuda Z hlediska architektonického řešení bude nárožní objekt s infověží korespondovat s novodobým výrazem multifunkčního objektu spočívající v horizontálním členění fasády s použítím kompozitových obvodových panelů v svělte šedém odstínu v kombinaci s prosklenými plochami zaobleného nároží, ustoupených fasád při vyústění Zámečnické ulice do ulice Jičínské a proskleného pláště infověže. Mírně destruktivní pojetí nárožního objektu podtrhuje zvlněné řešení předsazených okenních hliníkových clon. Infověž je tvořena schodišťovým prostorem s celoskleněným obvodovým pláštěm a betonovým výtahovým kruhovým prostorem a plným vyhlídkovým ochozem shodného materiálového řešení, na věži jsou umístěny ledkové hodiny, prosvětlující se během hodiny postupně ze spodu čísla, při prosvětlení celého čísla číslice zabliká a naskočí další hodina. Nárožní objekt je navržen s plochou střechou. Podloubí je vymezeno kruhovými sloupy uloženými na nízké podezdívce, dlažba je kamenná, oblázková ve shodném provedení s podloubím nám. S. Freuda. Výkladce obchodů a služeb v parteru jsou dřevěné. Další části objektu služeb jsou stupňovitě umístěny směrem k náměstíčku, fasády jsou omítnuté v tónovaných barevných odstínech, střechy jsou sedlové, plechové s mírným spádem, okna v kombinaci dřeva a přírodního hliníku.

Architektonické řešení objektu služeb Centra S. Freuda Z hlediska architektonického řešení bude nárožní objekt s infověží korespondovat s novodobým výrazem multifunkčního objektu spočívající v horizontálním členění fasády s použítím kompozitových obvodových panelů v svělte šedém odstínu v kombinaci s prosklenými plochami zaobleného nároží, ustoupených fasád při vyústění Zámečnické ulice do ulice Jičínské a proskleného pláště infověže. Mírně destruktivní pojetí nárožního objektu podtrhuje zvlněné řešení předsazených okenních hliníkových clon. Infověž je tvořena schodišťovým prostorem s celoskleněným obvodovým pláštěm a betonovým výtahovým kruhovým prostorem a plným vyhlídkovým ochozem shodného materiálového řešení, na věži jsou umístěny ledkové hodiny, prosvětlující se během hodiny postupně ze spodu čísla, při prosvětlení celého čísla číslice zabliká a naskočí další hodina. Nárožní objekt je navržen s plochou střechou. Podloubí je vymezeno kruhovými sloupy uloženými na nízké podezdívce, dlažba je kamenná, oblázková ve shodném provedení s podloubím nám. S. Freuda. Výkladce obchodů a služeb v parteru jsou dřevěné. Další části objektu služeb jsou stupňovitě umístěny směrem k náměstíčku, fasády jsou omítnuté v tónovaných barevných odstínech, střechy jsou sedlové, plechové s mírným spádem, okna v kombinaci dřeva a přírodního hliníku.

Architektonické řešení multifunkčního objektu Centra S. Freuda Objekt je ztvárněn v kontextu s jeho obsahovou náplní, v duchu Freudova celoživotního díla spojeného s psychoanalytickými jevy vycházejícími z podstaty života – země, přecházející na projevy a chování jejího vůdčího reprezentanta – lidského jedince. S tim je v náznaku propojena forma protikladného objektu vytvořené urbanistické osy - kláštera, bývalé Piaristické koleje, kde byl vybrán unikátní motiv křížových podpor krokví krovu jako forma roztříštění myšlenkových pochodů, použitých jako odlehčujícího prvku v hmotovém řešení objektu multifunkčního objektu Centra S. Freuda. Z nároží ulic Freudovy a Čs. armády, kde je objekt tvořen stabilnímí pásy podloží země, přechází už v aktivnější formy života, vrstvy se zužují, občas jsou přerušeny tektonickými poruchami - výkladec přes výšku objektu rozsekaný všemi směry, z této aktivní půdy se rodí člověk se svými myšlenkovými pochody. Tyto jsou pak demonstrované formou tělesa multifunkčního sálu, posazeným na vrcholu stavby, který je průsečíkem různorodých lidských činností – mluveného slova, hudby, divadla, filmového umění, množina těchto průsečíků je současně znázorněním složitého komplexu lidského mozku jako objektu celoživotního Freudova zkoumání a díla. Odlehčení sálu je podporováno též jeho uložením na prosklený, v tomto případě vertikální, pocitově nosný pás prosvětlení výstavní galerie, umístěné pod elevací sálu. Horizontální členění fasády z kompozitů – betonového pláště s křemičitou probarvenou příměsí v neutrálních šedých valérech, přecházející z širších a tmavších v tenčí a světlejší je přerušováno okenními výplněmi v materiálové kombinaci hliníku a dřeva. Elipsovité prvky světlíků jsou patrné zejména ve střešních pohledech a jsou vůdčí z hlediska interiérového ztvárnění objektu, výrazný je pak elipsovitý vrchlík zastřešení schodišťového prostoru, tvořený hliníkovým čočkovitým střešním pláštěm. Světlý plechový plášť multifunkčního sálu, tvořený n-úhelníky je ve stěnách přerušován zapuštěnými spárami, ve střešní rovině pak průřezy pro odvod dešťové vody. Ze strany z ulice Čs. armády jsou v plášti prosekány malé okenní otvory pro prosvětlení režie s předsazeným prosvětleným   nápisem FREUD.  Na vstupní fasádě je navrženo vertikální okno v dřevěném rámu s nápisem FREUD. Prostor náměstíčka je zastřešen ocelovou lanovou konstrukcí.

Provozní  řešení objektu služeb Centra S. Freuda Objekt má zajišťovat funkci bezprostředně spojenou  s rozvojem cestovního ruchu (informační kancelář cestovního ruchu s vyhlídkovou věží), doplňkové funkce k multifunkčnímu objektu z hlediska služeb (typu kadeřnictví, manikůra, dětská herna s hlídací službou, rychločistírna ap.), obchůdků (charakteru  prodeje upomínkových předmětů, zlatnictví, klenotnictví, foto, butiků ap), občerstvení  (typu kavárny, bistra, snackbaru ap.), výstavní a galerijní prostory (s regionální tématikou ve vazbě na provoz kanceláře cestovního ruchu a vyhlídkovou věž) a nabízet komerční prostory umístěné horních podlažích (administrativní provozy a bydlení). Provozní a dispoziční řešení objektu umožňuje napojení na multifunkční objekt tak, aby  návštěvník  programů  či účastník konferencí mohl bez ohledu na roční období a povětrnostní podmínky využívat doplňkové funkce, umístěné v objektu  služeb. Oba objekty jsou tudíž propojeny v úrovni 1.NP zastřešením a v 1.PP klimatizovanou a temperovanou pasáží, ze které je přístup vnitřními vertikálními komunikacemi zejména k provozům  občerstvení, všechny ostatní služby a obchody jsou přístupné přes kryté podloubí objektu. 1.NP zahrnuje obchody, služby a občerstvení formou kaváren, snacku a.p. přístupné z  ul.  Zámečnické, z   podloubí do  ul. Jičínské  a Čs. armády, ev. z příčné pasáže. V nárožní poloze vzhledem k ul. Jičínské a Čs. armády je umístěna informační kancelář cestovního ruchu s napojením na vertikální komunikaci, z níž  je  přístup do vyhlídkové infověže a kavárny s nárožní terasou navrženou v severní části 2.NP, zbytek 2.NP zahrnuje kancelářské provozy. Ve 3.NP, tvořeném podkrovím, jsou umístěné kancelářské provozy, částečně bytové prostory, prostory tohoto podlaží navazující na infověž zahrnují výstavní a galerijní provozy. 1.PP je přístupné vedle únikových schodišť eskalátory umístěnými v příčné pasáži, zahrnuje obchůdky, služby a bistra, které jsou přístupné v 1.PP z pasáže v poloze pod podloubím  k ul. Čs. armády, která navazuje vertikální komunikací na vstupní prostory multifunkčního objektu. Zásobování, sklady odpadků a vertikální komunikace včetně sociálního zařízení zaměstnanců, jsou orientovány do Zámečnické ulice. Objekt je navržen jako bezbariérový.

Provozní  řešení multifunkčního objektu Centra S. Freuda Atrium s eliptickým propadem vnitřního prostoru do 1.PP s centrálním schodištěm a galerií  tvoří   meziprostor mezi  rodným domem, multifunkčním  sálem a restaurací se v 1.PP včleněným obchodem do ulice Freudovy. Tento prostor by měl zahrnovat prostranství pro umístění mobilního pódia s pozadím do intriéru otevřeného rodného domu S. Freuda, určeného pro konání mítinků, společenských akcí, soutěží, televizních pořadů, projekcí na mobilní promítací plátno s hledištěm v okolních prostorách atria, včetně lávky a galerie. Při provozu bez pódia bude atrium plnit odpočinkový a komunikační prostor s vodní plochou a fontánou v předprostoru rodného domu S. Freuda. Prostor atria bude též utvářet kuloárová jednací místa navazující na oficiální konference, doplňkové prostory pro prezentace jednotlivých programů a kulturních vystoupení (divadelní představení, koncerty, filmové projekce). Tento prostor vzhledem k prosklenému zastřešení a poměrně velké členitosti bude využívat prvky aktivní akustiky ve vazbě na audiovizuální vybavení atria, osazené zejména na lanové ocelové konstrukci  zastřešení a lehké ocelové konstrukci lávky v úrovni sníženého 2.NP. Multifunkční objekt je tvořen třemi podlažími. Vstupní prostory s pokladnami   s nabídkami jednotlivých programů a šatnami jsou umístěny v 1.NP s přístupem též z 1.PP od obchodní   pasáže  v   návaznosti na  hlavní vstup  od malého náměstí. Na vstupní prostor navazují prostory Freudovy galerie      umístěné pod multifunkčním  sálem s bohatým prosvětlením z ul. Čs. armády. Na galerii navazuje atrium, odkud je přístup   do   restaurace,     rodného  domu  S.   Freuda  a   do  doplňkových  prostor konferenčního sálu - uzavřených jednacích místností, překladatelských kabin, umístěných  v prostoru  pod multifunkčním sálem. Z Freudovy ulice je navržen hospodářský vstup s vazbou na provozní vertikální komunikace (schodiště, výtah) Třetí vstup je navržen z ul. Zámečnické a bude sloužit návštěvníkům, kteří nepřichází cíleně  za určitým programem a nepotřebují si pro tyto účely zakoupit vstupenku (návštěva restaurace a doplňkových služeb, průchod do objektu služeb). Multifunkční sál se stupňovitým hledištěm (kapacita 120 míst), s místností režie v nejvyšší poloze sálu, s jevištěm o hloubce 4m, je umístěn v 2.NP a je přístupný pro návštěvníky z předsálí umístěném v  centrálním prostoru, pro učinkující a obsluhující personál je sál přístupný  ze zázemí (šatny, technické místnosti, kanceláře) s vertikální komunikací umístěném ve třech podlažích v severní poloze celého objektu, tato komunikace bude též sloužit jako východ návštěvníků pro jednosměrný provoz kina. Sál je určen pro provoz konferencí, přednášek, školení, výuky (mluvené slovo), koncertů (komorní hudba), kina, divadla malých forem (kombinovaný projev), tudíž musí splňovat náročné parametry zejména z hlediska možnosti změny prostorové akustiky a elektroakustiky, kdy budou podle frekvenčních hodnot provozovaného zvuku v sále upravovány parametry akustických obkladů vnitřního prostoru (otočná akustická obložení a vybavení tzv. proměnnou akustikou). Mimo splnění akustických podmínek je zapotřebí vyřešit rozdílné formáty použitých projekcí a to filmu 2D 35 mm, filmu 3D 35 mm, videoprojekce 2D i 3D a data projekce z počítače 2D i 3D obrazu. Konferenční sál musí splňovat náročné požadavky na videokonference, přenos dat a videa on line. (Multifunkční sál musí být navržen tak aby splňoval výše uvedené podmínky.) V návaznosti na předsálí je v 2NP umístěna kavárna s vazbou na zázemí, provozní  vertikální komunikace společné s restaurací. Ze snížené úrovně 2.NP, tvořené lávkou je přístup do 2.NP  rodného domu S. Freuda a kanceláře společnosti S. Freuda  s přilehlou konferenční místností s možnou vazbou na prostory restaurace a kavárny. V 1.PP jsou v návaznosti na komunikační prostory navazující na pasáž z objektu  služeb umístěny též prostory pod náměstíčkem s možností prosvětlení shora, tvořené malým konferenčním sálem pro videoprojekci 2D a 3D, v centrální poloze poblíž elipsovitého schodiště multimediální výstavní prostory. Zbytek 1.PP tvoří zázemí restaurace, technické a provozní místnosti budovy, v nárožní poloze k ulici Čs. armády a ulici Freudovy jsou umístěny obchodní prostory se zázemím (drobný prodej typu trafiky ap.) Spolupráce na projektu: ing. arch. Dušan Knoflíček.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz