lokalita Blansko
účel bydlení
charakter novostavba
projekt 2017
investor Atrium Aparments s.r.o.
náklady 92 mil. Kč

Nový objekt je navržen tak, aby nezatěžoval svým provozem své okolí, kdy veškerá doprava v klidu je řešena z rámci jeho podzemních podlaží. Svůj městotvorný charakter naplňuje mj. novými veřejně přístupnými parkovými plochami bezprostředně navazujícími na provozovny umístěné v jeho zvýšeném parteru. Bytový dům je pojat jako skupina menších objektů s mezilehlým veřejným prostorem nádvoří, které spolu definují vlastní prostředí. Nejedná se proto o velký monoblok - solitér, ale o příznivěji vnímanou otevřenou hmotovou strukturu, členěnou ve vertikálním i horizontálním směru. Tento kompoziční přístup si klade za cíl korigovat vnímání měřítka stavby. Návrh objektu není izolovaný ani vůči jeho prostředí. Součástí řešení bytového domu jsou též parkové úpravy přilehlého městského pozemku, zahrnující chodníky, odpočinkové zálivy včetně městského mobiliáře a zeleně, které umožní lepší a bezpečnější pěší dostupnost výše umístěných partií ulice Alešova. Vedle důrazu na vysokou kvalitu soudobého architektonického řešení bylo respektováno pojetí původní zástavby členěním domu na drobnější objekty, zjemněné střídáním vystupujících bílých atik jednotlivých podlaží a řešení hlavních ploch fasád, tvořených cihelným lícovým zdivem. Toto řešení přispívá k potlačení objemu bytového domu a jeho neutrálnímu vztahu k historické části města včetně nedalekého kostela sv. Martina. Bytový dům zvýší kvalitu daného prostředí jak po stránce vizuálního dojmu, tak z hlediska náplně vlastního domu a jeho doplňkových funkcí a též zhodnocení přilehlých funkčních ploch a kultivovaného dopravního řešení. Bytový dům je členěný na dvě podzemní podlaží a tři až čtyři nadzemní. Osazením ve svahu je vstupní podlaží v hloubce pozemku již podzemní a v této části objektu lze navrhnout čtyři nadzemní podlaží. Spojnici všech pater tvoří dvě komunikační jádra se schodišti a výtahy. Druhé nadzemní podlaží obsahuje zejména podzemní garážová stání. Patro je tvořeno dále nezbytnými komunikacemi a technickým zázemím. 1. PP tvoří vstupní podlaží do domu, nachází se zde vstupní hala. Většinu plochy opět tvoří garážová stání včetně nezbytného technického zázemí. Toto podlaží v místech, kdy vychází nad terén, je navrženo na základě volné dispozice s minimem opláštění. Obě podzemní podlaží spojuje rampa. První nadzemní podlaží svou dispozicí vytváří atrium, které umožňuje přístup do komunikačních jader (a dále k bytům) a k třem provozovnám. Na podlaží se kromě bytů nachází skladovací kóje. Druhé nadzemní podlaží je věnováno v celé ploše bytovým jednotkám a ateliéru. Třetí nadzemní podlaží na stejném půdorysu jako předchozí patro opět obsahuje bytové jednotky. 4. NP zaujímá již jen část původního půdorysu, nachází se zde byty. Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), Ing. Ivo Lukačovič, ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz